Mire terjedhet ki a szakmai felelősségbiztosítás?

Nevesített szakmai tevékenység kapcsán a megbízónak szerződésen belül okozott személyi sérülés, dologi kár, tisztán pénzügyi veszteség, illetve esetleges szakmai tevékenységgel harmadik személynek okozott kár.

Szakmai kötelezettségszegés mulasztás (szakmai műhiba).

Személyhez fűződő jog megsértése

Szellemi alkotáshoz fűződő jogok megsértése.

Internettel kapcsolatos felelősség.

Jogi védelmi költségek.

Szakmai tevékenységének végzésével kapcsolatosan harmadik személyek által a Biztosított részére átadásra került dokumentumok vagy elektronikus nyilvántartások pótlása (limitálva).

Alvállalkozók automatikus fedezete csak és kizárólag a biztosítottnak végzett munkákra terjed ki. Feltétele: a szakmai felügyeletet a biztosított gyakorolja és a kárigényt a biztosított ellen érvényesítik.

Megosztás: